Orgány spolku jsou valná hromada a výbor.

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji všichni členové. Svolává ji výbor dle potřeby. Nejméně se schází jednou ročně.

Výkonným orgánem spolku je výbor. Je dvoučlenný a skládá se z předsedy a místopředsedy. Řídí činnost spolku v období mezi zasedáními valné hromady. Rozhoduje o přijetí členů spolku. Předseda a místopředseda zastupují spolek navenek.